Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746
Mec. Katarzyna Przyborowska współautorką raportu „Polityka społeczna rządu PiS: możliwe skutki, szanse i wyzwania” - Przyborowska Lazer Kancelaria Prawna Lege Artis Mec. Katarzyna Przyborowska współautorką raportu „Polityka społeczna rządu PiS: możliwe skutki, szanse i wyzwania” - Przyborowska Lazer Kancelaria Prawna Lege Artis
Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Mec. Katarzyna Przyborowska współautorką raportu „Polityka społeczna rządu PiS: możliwe skutki, szanse i wyzwania”

with Brak komentarzy

20160406_Raport_Kongresu_KPRaport „Prawa kobiet, prawa obywatelskie pod rządami PiS-u” jest efektem monitoringu przeprowadzonego przez Kongres Kobiet i Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność (RóNo) pierwszych stu dni rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Uroczysta prezentacja raportu nastąpiła podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Kongres Kobiet dnia 10 kwietnia 2016 r. Autorkami raportu są prof. Magdalena Środa, Ewa Rumińska-Zimny, Wanda Nowicka, Małgorzata Dziewanowska i Katarzyna Przyborowska

Mec. Katarzyna Przyborowska wraz z dr Ewą Rumińską-Zimny są współautorkami części dotyczącej „Polityki społecznej rządu PiS: możliwe skutki, szanse i wyzwania”.

 

Część Raportu - Polityka społeczna rządu PiS: możliwe skutki, szanse i wyzwania można pobrać tutaj:

https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/03_Polityka%20spo%C5%82eczna-Raport.pdf

Cały raport jest dostępny tutaj:

https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/Raport-Prawa%20kobiet%20pod%20rz%C4%85dami%20PiS-u.pdf

 

Oto fragment raportu autorstwa mec. Przyborowskiej:

Opieka instytucjonalna (żłobki, przedszkola)

Jednym z głównych problemów jest wciąż deficyt miejsc

opieki nad dziećmi do lat 3. Urlop macierzyński przez wiele

lat trwał tylko 20 tygodni, a następnie matka stawała przed

dylematem, czy powrócić do pracy i zatrudnić nianię, czy

pozostać w domu. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do

1 roku łagodzi ten dylemat lecz go nie likwiduje. Wciąż jest

problem, co zrobić z dzieckiem w wieku 1-3 lata, gdy matka

chce lub musi wrócić do pracy.

Do roku 2011 żłobki funkcjonowały jako zakłady

opieki zdrowotnej i podlegały takim samym rygorom sanitarnym

jak szpitale. Ograniczało to znacznie ich liczbę,

a tym samym dostępność. Instytucjonalną opieką objętych

było mniej niż 2% dzieci w wieku 0-3 lata (z uzasadnienia

projektu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, http://orka.

sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3377). Odpowiedzią

na rosnący popyt w zakresie opieki nad dziećmi były tzw.

klubiki maluszków, działające bez żadnego nadzoru gminy

i Sanepidu.

Pozytywny wpływ na rozwój żłobków miało wprowadzenie

Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (tzw.

ustawa żłobkowa), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r.

Złagodziła ona rygory prowadzenia tych placówek przy

jednoczesnym usystematyzowaniu form opieki i zagwarantowaniu

odpowiedniego poziomu usług.

Ustawa przewiduje cztery różne formy opieki nad maluchami

od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 (w wyjątkowych

przypadkach do lat 4):

  • żłobek (dziecko ma zapewnione 10 godzin opieki oraz

wyżywienie, opiekun na maksymalnie 8 dzieci)

  • klub dziecięcy (dziecko w wieku powyżej roku ma zapewnione

5 godzin opieki, opiekun na maksymalnie

8 zieci)

  • dzienny opiekun (opiekun nad maksymalnie 5 dzieci,

brak określonych standardów lokalowych)

  • niania (za nianię zatrudnioną przez rodziców w ramach

umowy uaktywniającej składki na ubezpieczenie

społeczne do wysokości składek wynikających z pensji

minimalnej płaci państwo).

Wszystkie żłobki i kluby dziecięce muszą być wpisane

do specjalnego gminnego rejestru, istnieje wykaz dziennych

opiekunów, nianie są zarejestrowane w ZUS. Żłobki

i kluby dziecięce podlegają nadzorowi gminy, aby je uruchomić

wymagane są pozytywne opinie Straży Pożarnej

i Sanepidu, placówki muszą spełniać standardy lokalowe

i sanitarne.

Dostęp do opieki zależny jest także od regionu, najmniejszy

jest we wschodniej Polsce. Problemem jest także

kwestia opłacalności opieki dla rodzin o różnych dochodach,

na co zwracają uwagę w swoim opracowaniu dr

Agnieszka Chłoń-Domińczak i dr Iga Magda (Opieka nad

dziećmi do 3 lat w Polsce – diagnoza oraz rekomendacje

dotyczące zmian).

Poprawa opieki instytucjonalnej nie następowała

równomiernie, sytuacja miast i wsi znacznie się różniła.

Kluczowa zmiana w rozpowszechnieniu opieki żłobkowej

w gminach nastąpiła dopiero w 2013 r., a więc w dwa

lata po wejściu w życie ustawy żłobkowej. Wówczas po

raz pierwszy odsetek gmin posiadających jakiekolwiek

miejsce żłobkowe wzrósł, i to powyżej poziomu z 1995 r.

(Anna Kurowska. Zmiany dostępu do opieki nad dzieckiem

w wieku poniżej trzech lat w polskich gminach

przed wejściem w życie ustawy „żłobkowej” i po jej

wdrożeniu).

Główną przeszkodą dla rozwoju żłobków na obszarach

wiejskich jest przede wszystkim brak obowiązkowych dotacji

celowych ze strony gminy, jak jest to w przypadku

opieki przedszkolnej. Gmina może opiekę dofinansować

(i coraz więcej gmin to robi), nie ma jednak takiego obowiązku.

Problem ten tylko częściowo rozwiązuje program

Maluch (przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Społecznej – dotuje budowę gminnych żłobków oraz

funkcjonowanie placówek publicznych i prywatnych,

a także tworzonych przez uczelnie wyższe. Dotacja pomniejsza

opłatę rodzica za czesne w placówce. W roku

2015 i 2016 na ten cel przeznaczono 151 mln zł).

W wielu miejscowościach nie ma żłobka gminnego,

a placówki prywatne są zbyt drogie. Ze Sprawozdania

Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011

  1. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. wynika, że na

koniec 2014 roku żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni

opiekunowie funkcjonowali w 574 gminach, tzn. zaledwie

w 23% gmin w Polsce. Gdy popatrzymy na wieś, to okaże

się, że opieka nad małym dzieckiem jest zapewniona tylko

w co dziesiątej gminie wiejskiej (na koniec 2014 r. funkcjonowały

2493 instytucje, z tego 1667 żłobków, 384 klubów

dziecięcych i 442 dziennych opiekunów. W gminach

wiejskich funkcjonowało 311 instytucji, z tego 183 żłobki,

53 kluby dziecięce i 75 dziennych opiekunów. W 2014 r.

instytucje opieki – żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie

oferowały łącznie ok. 71,4 tys. miejsc, w tym ok.

4,7 tys. miejsc na terenach wiejskich).

Mimo poprawy dostępności do usług opiekuńczych po

2011 roku Polska znajduje się wciąż na jednym z ostatnich

miejsc w krajach UE pod tym względem. Na koniec 2014

roku odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką szacowano

na 7,1% podczas gdy w Danii i Szwecji jest to prawie 60%,

a we Francji 40% (w roku 2010 – przed zmianą przepisów

– odsetek ten wynosił 2,6%). Jesteśmy więc daleko

od realizacji tzw. celów barcelońskich dla krajów UE (na

szczycie w Barcelonie w 2002 r. Rada Europejska w celu

upowszechnienia usług opiekuńczych dla dzieci do lat

trzech ustaliła wartość docelową na poziomie 33%, jest

to jeden z tzw. celów barcelońskich, które m.in. za mini- malny poziom upowszechnienia usług opiekuńczych dla

dzieci do lat 3 przyjmują 33%).

Należy także zwrócić uwagę na problem opieki nad

dziećmi w przedziale wiekowym od roku (kiedy to zazwyczaj

kończy się urlop rodzicielski rodzica opiekującego się

potomstwem) do 2,5 lat (dziecko w tym wieku może już

uczęszczać do przedszkola). Z powodu braku możliwości

zapewnienia dziecku opieki najczęściej to matka zostaje

w domu i ewentualnie wraca do pracy dopiero gdy dziecko

rozpoczyna edukację przedszkolną.

Zgodnie z najnowszymi danymi w 21,7 tysiącach placówek

wychowania przedszkolnego (Oświata i wychowanie

w roku szkolnym 2014/2015, GUS, Warszawa 2015 r.)

opieką objętych jest 1,1 miliona dzieci (Informacja o sytuacji

społeczno-ekonomicznej kraju w 2015 r., GUS, Warszawa,

25 stycznia 2016 r.) uczęszczających do przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz

punktów przedszkolnych.

Reforma systemu oświaty sprawiła, że obowiązkowym

przygotowaniem przedszkolnym objęte zostały pięciolatki,

dzieci o rok starsze mogły pójść do szkoły, zaś dzieci

urodzone od stycznia do czerwca 2009 roku we wrześniu

2015 roku poszły do szkoły obowiązkowo. Proces ten został

jednak powstrzymany w grudniu 2015 roku, kiedy to

ponownie wprowadzono obowiązek szkolny od 7 roku

życia i dokonano przesunięcia terminu przekształcenia

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w przedszkola z 1 września 2016 roku na 1 września

2019 roku (Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

Zgodnie z przepisami dzieci 4-letnie mają gwarancję miejsca

w przedszkolu, cofnięcie reformy spowodowało spory

zamęt i może oznaczać, że we wrześniu 2016 roku, kiedy

to w przedszkolach pozostaną dzieci 6-letnie, zabraknie

miejsc dla najmłodszych dzieci 3-letnich, kończących

pobyt w żłobkach. Brak miejsc dla najmłodszych może

spowodować problemy zawodowe ich matek.

Od września 2013 roku (Ustawa z dnia 13 czerwca

2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw) pierwsze 5 godzin edukacji przedszkolnej

jest bezpłatne, każda kolejna godzina kosztuje rodzica

złotówkę. W połączeniu ze zmianą wieku dzieci idących do

szkoły podstawowej reforma miała zagwarantować dużą

dostępność przedszkoli dla dzieci w wieku 3-5 lat. W praktyce

obecnie dostępność miejsc w przedszkolach dla 3-latków

stoi pod dużym znakiem zapytania (wykres 4).

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.