with Brak komentarzy

Jeśli Państwa leki zostały zatrzymane przez Urząd Celny na skutek nowej interpretacji słowa „przywóz” w art. 68 ust. 5 Prawa farmaceutycznego stosowanej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, mogą Państwo skorzystać ze wzoru pisma przygotowanego przez Sekcję Prawa Medycznego i Farmaceutycznego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz przez Komisję Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Dzięki uprzejmości Pań Mecenas: adw. Hoa Dessoulavy-Śliwińskiej, adw. Magdalenie Matusiak-Frącczak przy moim skromnym udziale, poniżej umieszczam treść wzoru. Mogą go Państwo również pobrać za pomocą linka umieszczonego pod wpisem. W razie problemów z pobraniem, proszę o kontakt na adres j.lazer@przyborowska-lazer.pl

Joanna Lazer

WZÓR w wersji edytowalnej 20160717_Sekcja_PMF_WZOR_ponaglenia_dot.zatrzymania_lekow

WZÓR w wersji PDF  20160717_Sekcja_PMF_WZOR_ponaglenia_dot.zatrzymania_lekow

 

================

Miejscowość, dnia…….. 2016 r. Imię i nazwisko (adres)

Do: Dyrektora Izby Celnej (.....)

za pośrednictwem:

Naczelnika Urzędu Celnego (....) (adres)

Ponaglenie na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, ze zm.) w zw. z art. 141 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm., dalej „o.p.”), niniejszym wnoszę ponaglenie z uwagi na niezałatwienie sprawy w terminie i niewydanie przez organ celny decyzji w przedmiocie zatrzymanych przez funkcjonariuszy służb celnych produktów leczniczych.

Jednocześnie wnoszę o zastosowanie środków z art. 141 § 2 o.p., tj. o wyznaczenie organowi właściwemu w sprawie dodatkowego terminu na załatwienie sprawy w celu wydania decyzji w sprawie wydania środków leczniczych, ewentualnie wydania innej decyzji, od której będzie przysługiwał środek zaskarżenia, oraz zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podjęcia środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Z uwagi na wartość dobra, jakim jest zdrowie i życie ludzkie, a które poprzez działalność organów jest zagrożone, w pełni zasadny jest wniosek o rozpatrzenie niniejszej sprawy w trybie pilnym, bez zbędnej zwłoki.

UZASADNIENIE

W dniu .... w Urzędzie Celnym w .... zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy służby celnej produkty lecznicze .........(nazwa leku, dawka substancji czynnej), które zamówiłam za pośrednictwem platformy internetowej / apteki internetowej ....... (nazwa), sprowadzane z ........ (miejsce). Leki te zamówiłem na własne potrzeby lecznicze, które zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego przyjmuję regularnie od ...... r., adres poradni .... (ewentualnie krótki opis choroby) Dowód: zaświadczenie lekarskie/ historia choroby

Zatrzymanie przez służby celne zakupionych przeze mnie oraz opłaconych leków bez wydania żadnej decyzji oraz uzasadnienia stanowi poważne zagrożenie dla mojego życia i zdrowia. Przepisy art. 243 i nast. Wspólnotowego Kodeksu Celnego przewidują obowiązek wydawania decyzji w sytuacjach dotyczących bezpośrednio i indywidualnie danej osoby oraz obowiązek wprowadzenia możliwości kontroli instancyjnej tych decyzji zarówno w trybie administracyjnym, jak i kontroli sądowej.

Przepisy regulujące przywóz do Polski leków na własne potrzeby lecznicze nie uległy zmianie, natomiast okazało się, że nagle i bez żadnego uprzedzenia zmieniła się ich interpretacja, co stanowiło dla chorych całkowite zaskoczenie. Przepis art. 68 ust. 5 Prawa farmaceutycznego w niezmienionym brzmieniu od 2011 roku stanowi, iż: Nie wymaga zgody Prezesa Urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań.

Nowa interpretacja prezentowana przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie tylko jest niekorzystna dla pacjentów, ale przede wszystkim narusza prawo osób przewlekle chorych sprowadzających leki z zagranicy, w tym konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP), jak również prawo do życia (art. 38 Konstytucji RP, art. 2 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), a także stanowi naruszenie prawa do sprawiedliwego procesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 EKPC oraz art. 13 EKPC).

Należy również podkreślić, iż prawo farmaceutyczne nie wprowadziło legalnej definicji wyrażenia „przywóz” z zagranicy. Takiej definicji nie zawierają również przepisy celne. Należy również zauważyć, iż Główny Inspektorat Farmaceutyczny samodzielnie zawęził stosowanie przepisu ustawy, co należy postrzegać jako działanie całkowicie bezprawne. Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie ma bowiem kompetencji do zmiany zakresu stosowania obowiązujących przepisów ustawy. Organy administracji publicznej zgodnie z art. 6 k.p.a. działają na podstawie przepisów prawa, wobec czego nie posiadają legitymacji do dowolnego stosowania wykładni zawężającej i ograniczającej znaczenie pojęcia „przywóz” tylko do przewozu osobistego przez podróżnego, który nabył produkty lecznicze będąc za granicą.

Powyższe stanowisko od dawna jest prezentowane również w doktrynie. Natalia Łojko i Marek Świerczyński w artykule poświęconym zagadnieniu aptek internetowych (Apteki internetowe w Polsce. Uwarunkowania prawne, Pr.NTech 2008/3/77-92)stwierdzają, że: Biorąc pod uwagę interpretację systemową [art. 68 ust. 5 ustawy z 2001 r. Prawo farmaceutyczne], należy uznać, że chodzi nie tylko o fizyczne przywiezienie leku z zagranicy w torbie, ale również o sprowadzenie produktu - na przykład za pośrednictwem kuriera. Omawiany przepis ma charakter wyjątkowy, gdyż jest wyraźnym odstępstwem od zasady, że produkty wprowadzane do obrotu w Polsce winny uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

W sytuacji braku wydania decyzji przez organy administracji, jestem pozbawiony możliwości skierowania do kontroli sądowej błędnej nowej interpretacji pojęcia „przywóz” z art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 Nr 45, poz. 271). Dlatego wnoszę o wyznaczenie organowi właściwemu w sprawie dodatkowego terminu na załatwienie sprawy w celu wydania decyzji w sprawie wydania środków leczniczych, ewentualnie wydania innej decyzji, od której będzie przysługiwał środek zaskarżenia.

W myśl art. 125 § 1. o.p. organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Powyższe oznacza, iż organy zobowiązane są załatwiać sprawy niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki. Tymczasem od dnia zatrzymania produktów leczniczych przez służby celne upłynęło ......, i wciąż nie otrzymałem żadnej informacji w sprawie. Organ celny pozostaje w bezczynności, wobec czego należy uznać, iż niniejsze ponaglenie jest w pełni zasadne.

Mając na względzie powyższe, wnoszę jak na wstępie.

(Czytelny podpis)